Tietosuojaseloste

Tämä on TanssijanAkatemian henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.2.2020.

1. Rekisterinpitäjä
TanssijanAkatemia
Y-tunnus: 2782852-9
Leppämäenkatu 14,
33560 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Terhi Tillonen
terhi@tanssijanakatemia.fi
050 500 4841

3. Rekisterin nimi
TanssijanAkatemian asiakasrekisteri ja verkkosivuston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja verkkomarkkinoinnin kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
verkkoyhteyden IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet, kävijätilastointi ja markkinoinnin kohdentaminen
Verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua. Palvelun avulla seuraamme sivuston kävijämääriä ja analysoimme sitä miten sivustoa käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Palvelu kerää tietoa cookie- eli evästetiedostojen avulla. Tiedot sisältävät mm. kävijän IP-osoitteen, tietoa käytetystä käyttöjärjestelmästä ja selaimesta sekä tietoa siitä miten sivustolla liikutaan. Muita henkilötietoja tietoja ei kerätä. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Voimme hyödyntää mainonnan kohdentamisessa ja konversioseurannassa esimerkiksi Googlen ja Facebookin ja muiden ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmiä.

TanssijanAkatemia